Thẻ bài đèn giao thông chuyển hình

Thẻ bài đèn giao thông chuyển hình

30.000₫

Mô tả ngắn:

Biểu diễn: ảo thuật gia chìa 1 thẻ có 3 hình màu như đèn giao thông và 1 thẻ trơn rồi biến chuyển hình sang thẻ trơn thành 2 thẻ đều có hình. Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=0G9qrXKyt9c

Biểu diễn: ảo thuật gia chìa 1 thẻ có 3 hình màu như đèn giao thông và 1 thẻ trơn rồi biến chuyển hình sang thẻ trơn thành 2 thẻ đều có hình.

Link biểu diễn: https://www.youtube.com/watch?v=0G9qrXKyt9c